Condicions d'us

1.- Introducció

El present avís legal conté les normes d’ús del portal http://www.assessoriarovira.com que Assessoria i Serveis Rovira, SL com a titular del mateix, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts així com divulgar informació. L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el portal. 

2.- Identitat del titular del site


En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de Assessoria i Serveis Rovira, SL:
DenominacióAssessoria i Serveis Rovira, SL.
DomiciliPlaça del Gas, 1. 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
InscripcióRegistre Mercantil de Barcelona, volum 31183, foli 88, full número B-189638, inscripció 1a.
CIF: B-61802401

3.- Usuaris


Tot i que la utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni al previ compliment d’un formulari, per això, en relació amb les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Assessoria i Serveis Rovira, SL A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d’usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a Assessoria i Serveis Rovira, SL la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l’usuari l’únic responsable fins l’esmentada notificació.

4.- Propietat intel·lectual i industrial


Aquesta web és propietat de Assessoria i Serveis Rovira, SL. L’usuari reconeix que Assessoria i Serveis Rovira, SL és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, sobre els textos, articles doctrinals, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa. L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels titulars d’aquests drets. S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements de la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu. L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d’assegurar la protecció d’aquests drets. L’enviament per part de l’usuari de continguts al portal o a Assessoria i Serveis Rovira, SL a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l’atorgament a Assessoria i Serveis Rovira, SL d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquests continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar-i comercialitzar en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la web i les xarxes socials. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir i/o subllicenciar aquests continguts a tercers. L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari, a més, assumeix l’obligació de mantenir a Assessoria i Serveis Rovira, SL i/o qualsevol dels seus treballadors, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

5.- Protecció de dades de caràcter personal


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Assessoria i Serveis Rovira, SL l’informa que les dades personals que ens comuniqui, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals Assessoria i Serveis Rovira, SL tingui accés com a conseqüència de la navegació o de la cumplimentació de formularis, seran tractades en el corresponent fitxer de Assessoria i Serveis Rovira, SL. L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. L’ús d’aquesta web està limitada a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. Tot i que s’han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a Assessoria i Serveis Rovira, SL, com a responsable del fitxer per exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a: Assessoria i Serveis Rovira, SL, Plaça del Gas, 1. 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) . La sol licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat. Llei de serveis de la societat de la informació Assessoria i Serveis Rovira, SL posa a disposició dels Usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços. Assessoria i Serveis Rovira, SL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a cap site accessible des d’aquesta plana web. Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link a http://www.assessoriarovira.com haurà de complir les condicions següents:

Únicament es permetrà el link a la pàgina d’inici, estant per tant prohibits els links profunds i els frames.
No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Assessoria i Serveis Rovira, SL ni cap dels seus treballadors, productes, serveis, …
No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants,…
L’establiment de l’enllaç no suposa que existeixi cap tipus de vincle o relació jurídica entre Assessoria i Serveis Rovira, SL i el titular de la pàgina web.
Assessoria i Serveis Rovira, SL no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des la que es realitza l’enllaç.

6.- Cookies


Respecte a l’ús de cookies, Assessoria i Serveis Rovira, SL informa a l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web es poden utilitzar cookies. Les cookies no són un fitxer executable ni poden propagar ni contenir un virus. Assessoria i Serveis Rovira, SL pot usar aquestes dades amb la finalitat de millorar els seus serveis.

7.- Responsabilitat


L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Assessoria i Serveis Rovira, SL no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

8.- Interrupció, suspensió, cancel·lació


Assessoria i Serveis Rovira, SL realitza tots els esforços per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tot l’any. No obstant, es reserva el dret a alterar, interrompre o suspendre l’accés, els serveis i/o els continguts del portal en qualsevol moment. Llei aplicable i jurisdicció Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa.

Sobre nosaltres

Volem ser el teu Partner en gestoria , som especialistes en gestió de comunitats, assessorament financer, assegurances, laboral, fiscal, comptabilitat, habitatge i consultoria externa.

Contacte

Oficina
Plaça del Gas num. 1 - 08720, Vilafranca del Penedés

Xarxes socials

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la teva navegació, pots veure la política de cookies, aquí. Si continues navegant les estàs acceptant.